Zavřít

Reklamace a záruční doba

Záruční doba na zboží je poskytována v délce 2 let.

Reklamovatelné je zboží, jehož kvalita nebo množství se odchyluje od sjednaných nebo obvyklých podmínek.

Zjistí-li kupující jakékoliv vady, je povinen zboží zajistit tak, aby nedocházelo k jeho dalšímu poškozování.

Nedojde-li mezi prodávajícím a kupujícím k dohodě o jiném způsobu vyřízení reklamace (např. telefonicky), tak je reklamaci možno uplatňovat pouze písemně formou poštovních zásilek adresovaných na adresu místa podnikání prodávajícího, a to zároveň spolu se zasláním reklamovaného zboží.

V reklamaci je nutno uvést datum dodání zboží, číslo objednávky, druh zboží, reklamované množství, popis vady a jak se projevuje a uvedení požadavku kupujícího (zda-li kupující preferuje odstranění vady, výměnu zboží, poskytnutí slevy nebo odstoupení od smlouvy). Při neuvedení všech požadovaných údajů se o dobu nežli budou doplněny, prodlužuje doba pro vyřízení reklamace.

Zjevné vady a vady zjistitelné při prohlídce zboží je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, později k nim nebude přihlíženo.

V případě, že reklamace bude prodávajícím zjištěna jako neoprávněná, bude zboží po úhradě nákladů na jeho zaslání (opět převodem na účet prodávajícího pod přiděleným variabilním symbolem) zasláno zpět kupujícímu.

Za neoprávněné budou reklamace považovány zejména v případě, že došlo k poškození zboží, bylo užíváno nebo skladováno nevhodným způsobem, apod. 

Prodávající má na vyřízení reklamace lhůtu 30 dní od doručení reklamace. V případě zvlášť složitých (např. je nutná odborná konzultace, apod.) může být tato lhůta prodloužena až na dobu 60 dní, o čemž však musí být kupující vyrozuměn ,a to v 30 denní lhůtě od původní reklamace.


Naše další projekty: