Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Internetový obchod Prochytrehlavicky.cz provozuje společnost Babyonline, s.r.o., IČ: 28296770, sídlem Brno - Řečkovice, Lacinova 1860/6, PSČ 62100 vedená v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 59365 (dále též jen „prodávající“). 

Obchodní podmínky internetového obchodu se řídí platnými a účinnými zákony České republiky.
 

Tyto Obchodní podmínky (OP) ke kupní smlouvě (kupní smlouvou se pro účely tohoto smluvního vztahu rozumí prodávajícím potvrzená objednávka) se vztahují na veškeré zboží dodávané všem fyzickým i právnickým osobám (kupujícím), tak také na placenou registraci třetích osob na portále  www.prochytrehlavicky.cz ve smyslu čl. 9 těchto OP. Ostatní ustanovení těchto OP se na placenou registraci užijí obdobně, pokud z těchto OP nevyplývá výslovně jinak.


Všechny odchylky od OP musí být ujednány v písemné formě, na základě dohody smluvních stran. Ujednání uvedená přímo ve smlouvě mají přednost před OP. Ujednání uvedená v těchto OP mají přednost před příslušnými dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.). 


Pro případ, že kupní smlouva není uzavřena v písemné formě, považují se za součást ústní formou uzavřené kupní smlouvy také tyto OP.
 

2. Jak objednávat

Objednat lze i bez nutnosti se registrovat.

Stačí si vybrat výrobek, který si chcete objednat a kliknout na symbol košíku.

Výrobek se přesune do košíku a Vy můžete vybírat další výrobky, nebo vybrané zboží objednat dle instrukcí košíku.

Učiněním objednávky kupující vyjadřuje jednak závaznost své objednávky a jednak souhlas s těmito OP prodávajícího.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením akceptace objednávky (pouhé potvrzení doručení objednávky se za akceptaci nepovažuje), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, popřípadě doručením objednaného plnění prodávajícím kupujícímu.

Přijetí objednávky (akceptace) obsahuje celkovou cenu objednávky a přehled o druhu a množství zboží, náklady na dopravu a manipulaci se zbožím.

3. Způsob platby

a) Bankovní převod: tento způsob platby Vám ušetří dle velikosti objednávky nejméně 38 Kč. Po obdržení objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet. Po obdržení platby odešleme zboží  a na Váš email zašleme potvrzení o vyřízení objednávky. Je důležité uvést správný variabilní symbol, abychom platbu přiřadili k Vaší objednávce.
 

b) Dobírka: peníze za zboží platíte až při převzetí od poštovního doručovatele nebo na poště.

c) Platba kartou a okamžitá platba převodem platebními tlačítky bank přes platební bránu ComGate Payments, a.s.

Platba kartou je nejrychlejším způsobem zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Okamžitá platba převodem platebními tlačítky bank přes platební bránu ComGate Vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, po jejím obdržení odešleme zboží  a na Váš email zašleme potvrzení o vyřízení objednávky.

Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Kontakt:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

4. Dodací podmínky a doprava zboží

Není-li sjednáno jinak, činí dodací lhůta do 5 dnů (doba na odeslání zboží prodávajícím), od úhrady kupní ceny, pokud nebyla sjednána platba dobírkou. 


Prodávající nenese odpovědnost za nedodržení sjednané dodací lhůty v případě tzv. vyšší moci (zejména přírodní pohromy, stávky, války, požáry, veřejnoprávní překážky, překážky znemožňující dopravu). Prodávající po pominutí překážky vyšší moci dodá kupujícímu zboží v dodatečné lhůtě 5-ti pracovních dnů. 


Zboží je dodáváno formou poštovních zásilek na doručovací adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

Dodání Vámi objednaného zboží zajišťuje Zásilkovna a Česká pošta formou obchodního balíku nebo doporučeného psaní, který Vám bude dodán na adresu uvedenou v objednávce. V případě, že Vás pracovník České pošty nezastihne, bude zásilka uskladněna na poště po dobu 7 dní. Další dopravní společnosti pak zanechají zprávu s kontaktem. Cena dopravy je od 49 Kč dle typu a hmotnosti zboží.


Neodebere-li kupující objednané zboží do 30 dnů od výzvy k odběru, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % sjednané ceny. Právo na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. 


Neodebere-li kupující objednané zboží do 6 měsíců od výzvy k odběru, je prodávající oprávněn se zbožím libovolně naložit. 
 

5. Ceny

Na stránkách internetového obchodu Prochytrehlavicky.cz naleznete ceny s DPH. Ceny jsou uvedeny bez poplatku za poštovné, které je při objednávání připočítáváno dle Vaší volby platby. Při vyřízení a odeslání objednávky Vám bude zaslán daňový doklad současně se zbožím.
 

6. Záruka a reklamace

Záruční doba na zboží je poskytována v délce 2 let. 


Reklamovatelné je zboží, jehož kvalita nebo množství se odchyluje od sjednaných nebo obvyklých podmínek. 


Zjistí-li kupující jakékoliv vady, je povinen zboží zajistit tak, aby nedocházelo k jeho dalšímu poškozování. 


Nedojde-li mezi prodávajícím a kupujícím k dohodě o jiném způsobu vyřízení reklamace (např. telefonicky), tak je reklamaci možno uplatňovat pouze písemně formou poštovních zásilek adresovaných na adresu místa podnikání prodávajícího, a to zároveň spolu se zasláním reklamovaného zboží. 


V reklamaci je nutno uvést datum dodání zboží, číslo objednávky, druh zboží, reklamované množství, popis vady a jak se projevuje a uvedení požadavku kupujícího (zda-li kupující preferuje odstranění vady, výměnu zboží, poskytnutí slevy nebo odstoupení od smlouvy). Při neuvedení všech požadovaných údajů se o dobu nežli budou doplněny, prodlužuje doba pro vyřízení reklamace. 


Zjevné vady a vady zjistitelné při prohlídce zboží je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, později k nim nebude přihlíženo. 


V případě, že reklamace bude prodávajícím zjištěna jako neoprávněná, bude zboží po úhradě nákladů na jeho zaslání (opět převodem na účet prodávajícího pod přiděleným variabilním symbolem) zasláno zpět kupujícímu. 


Za neoprávněné budou reklamace považovány zejména v případě, že došlo k poškození zboží, bylo užíváno nebo skladováno nevhodným způsobem, apod. 

Prodávající má na vyřízení reklamace lhůtu 30 dní od doručení reklamace. V případě zvlášť složitých (např. je nutná odborná konzultace, apod.) může být tato lhůta prodloužena až na dobu 60 dní, o čemž však musí být kupující vyrozuměn, a to v 30 denní lhůtě od původní reklamace.

7. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je při uzavření smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, zároveň spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí plnění. Kupující nemůže odstoupit v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.


Pro vyloučení pochybností platí, že není možné odstoupit od uzavření smlouvy na registraci členství na portále, když registrací dochází ke splnění závazků prodávajícího, jakožto provozovatele portálu.


Formulář pro odstoupení je připojen na konci tohoto článku OP.


Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. 


V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího vrátí prodávající kupujícímu po řádném vrácení zboží (osobním vrácení nebo zaslání zboží zpět prodávajícímu) zaplacenou kupní cenu sníženou o náklady na dodání zboží, od kterých budou odečteny nejnižší náklady na dodání zboží, které mohl kupující zvolit, a to do 14 dnů od odstoupení převodem na účet kupujícího. 


V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího není možné posílat zboží zpět na dobírku, ale vždy pouze postupem dle předchozí věty. 


Formulář pro odstoupení od smlouvy: 

Babyonline, s.r.o., 

Lacinova 1860/6, 

62100 Brno - Řečkovice,

 

Věc : Oznámení o odstoupení od smlouvy 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží ………………………………………………………………………………….…………………. . 

Datum objednání: …………….………. . Datum obdržení: …….…….…..…..… 

Jméno a příjmení spotřebitele: ……………………………………..………………. 

Adresa spotřebitele: ……………………………………………………………….………
 

8. Ochrana osobních dat

Nakládání s osobními údaji se řídí dle platných právních předpisů, tedy zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a dále zejména zákonem č.  110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů


Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající o něm shromažďuje a zpracovává osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu pro potřeby realizace a evidence kupní smlouvy. 


Kupující potvrzuje, že byl poučen o svých právech ve smyslu ustanovení § 11 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


Kupující potvrzuje, že byl poučen o svých právech ve smyslu GDPR. 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě souhlasu s tímto šetřením. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

9. Další práva a povinnosti stran


Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 1 20 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Náklady na komunikaci na dálku prodávající kupujícímu neúčtuje, když kupující hradí náklady spočívající v zajištění si svého internetového připojení, přičemž v rámci komunikace s prodávajícím není účtována žádná zvýšená sazba. 


10. Kontaktní údaje

Ing. Lenka Poláková
Mail: lenka.polakova@babyonline.cz
Telefon: +420 735 150 237

Odborný garant:
MUDr. Jana Martincová
E-mail: info@babyonline.cz
Telefon: +420 603 522 881
Vydavatelství Babyonline
IČ: 282 96 770


Kontakt:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Naše další projekty: