Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Internetový obchod Prochytrehlavicky.cz provozuje společnost Babyonline, s.r.o., IČ: 28296770, sídlem Brno - Řečkovice, Lacinova 1860/6, PSČ 62100 vedená v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 59365 (dále též jen „prodávající“). Prodávající o sobě prohlašuje, že je podnikatelem.

Obchodní podmínky internetového obchodu se řídí platnými a účinnými zákony České republiky.
 

Tyto Obchodní podmínky (OP) ke kupní smlouvě (kupní smlouvou se pro účely tohoto smluvního vztahu rozumí prodávajícím potvrzená objednávka) se vztahují na veškeré zboží dodávané všem fyzickým i právnickým osobám (kupujícím), tak také na placenou registraci třetích osob na portále  www.prochytrehlavicky.cz ve smyslu čl. 7 těchto OP. Ostatní ustanovení těchto OP se na placenou registraci užijí obdobně, pokud z těchto OP nevyplývá výslovně jinak.


Všechny odchylky od OP musí být ujednány v písemné formě, na základě dohody smluvních stran. Ujednání uvedená přímo ve smlouvě mají přednost před OP. Ujednání uvedená v těchto OP mají přednost před příslušnými dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.). 


Pro případ, že kupní smlouva není uzavřena v písemné formě, považují se za součást ústní formou uzavřené kupní smlouvy také tyto OP.

Prodávajícího je možné kontaktovat skrze datovou schránku – ID datové schránky: 87kqd3m, popřípadě skrze kontaktní údaje uvedené v článku 10. těchto obchodních podmínek.
 

2. Jak objednávat

Objednat lze i bez nutnosti se registrovat.

Stačí si vybrat výrobek, který si chcete objednat a kliknout na symbol košíku.

Výrobek se přesune do košíku a Vy můžete vybírat další výrobky, nebo vybrané zboží objednat dle instrukcí košíku.

Učiněním objednávky kupující vyjadřuje závaznost své objednávky. Před odesláním objednávky prodávajícímu je potřeba odsouhlasit seznámení se s těmito obchodními podmínkami. Kupující bere na vědomí, že následným stiskem tlačítka „Objednat závazně s povinností platby“ se stává objednávka závaznou a odesílá se prodávajícímu k akceptaci.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením akceptace objednávky (pouhé potvrzení doručení objednávky se za akceptaci nepovažuje), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, popřípadě doručením objednaného plnění prodávajícím kupujícímu.

Přijetí objednávky (akceptace) obsahuje celkovou cenu objednávky a přehled o druhu a množství zboží, náklady na dopravu a manipulaci se zbožím, kdy tyto částky jsou kupujícímu zřejmé před stiskem tlačítka „Objednat závazně s povinností platby“. V rámci akceptace jsou kupujícímu zasílány taktéž jím odsouhlasené obchodní podmínky.

3. Způsob platby

Kupující si může zvolit z níže uvedených způsobů platby:
a) Bankovní převod: tento způsob platby Vám ušetří dle velikosti objednávky nejméně 30 Kč. Po obdržení objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet. Po obdržení platby odešleme zboží  a na Váš email zašleme potvrzení o vyřízení objednávky. Je důležité uvést správný variabilní symbol, abychom platbu přiřadili k Vaší objednávce.

 

b) Dobírka: peníze za zboží platíte až při převzetí od poštovního doručovatele nebo na poště.

c) Platba kartou a okamžitá platba převodem platebními tlačítky bank přes platební bránu ComGate Payments, a.s.

Platba kartou je nejrychlejším způsobem zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Okamžitá platba převodem platebními tlačítky bank přes platební bránu ComGate Vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, po jejím obdržení odešleme zboží  a na Váš email zašleme potvrzení o vyřízení objednávky.

Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Kontakt:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

4. Dodací podmínky a doprava zboží

Není-li sjednáno jinak, činí dodací lhůta do 5 dnů (doba na odeslání zboží prodávajícím), od úhrady kupní ceny, pokud nebyla sjednána platba dobírkou. 


Prodávající nenese odpovědnost za nedodržení sjednané dodací lhůty v případě tzv. vyšší moci (zejména přírodní pohromy, stávky, války, požáry, veřejnoprávní překážky, překážky znemožňující dopravu). Prodávající po pominutí překážky vyšší moci dodá kupujícímu zboží v dodatečné lhůtě 5-ti pracovních dnů. 


Zboží je dodáváno formou poštovních zásilek na doručovací adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

Dodání Vámi objednaného zboží zajišťuje Zásilkovna a Česká pošta formou obchodního balíku nebo doporučeného psaní, který Vám bude dodán na adresu uvedenou v objednávce. V případě, že Vás pracovník České pošty nezastihne, bude zásilka uskladněna na poště po dobu 7 dní. Další dopravní společnosti pak zanechají zprávu s kontaktem. Cena dopravy je od 74 Kč dle typu a hmotnosti zboží.


Neodebere-li kupující objednané zboží do 6 měsíců od výzvy k odběru, je prodávající oprávněn se zbožím libovolně naložit. 
 

5. Ceny

Na stránkách internetového obchodu Prochytrehlavicky.cz naleznete ceny s DPH. Ceny jsou uvedeny bez poplatku za poštovné, které je při objednávání připočítáváno dle Vaší volby platby. Při vyřízení a odeslání objednávky Vám bude zaslán daňový doklad současně se zbožím.

Cena zboží není přizpůsobena konkrétní osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto není vyloučena však možnost individuálně sjednané případné slevy (např. z důvodu objednávaného množství, apod.).

V případě, že cena zboží je uváděna se slevou, pak vedle aktuální ceny je zobrazena cena před slevou, jako cena přeškrtnutá, kdy takováto cena je nejnižší cenou, za kterou dané zboží prodávající prodával v době 30 dní před poskytnutím slevy, a pokud je cena zvyšována postupně, tak 30 dní před poskytnutím slevy v původní výši.


 

6. Vady zboží a reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností

a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Prodávající se zavazuje, že u zboží s digitálními vlastnostmi zajistí jeho aktualizaci, a to po dobu trvání předmětné služby (přístupu k portálu), minimálně však po dobu 2 roků.


Zjistí-li kupující jakékoliv vady, je povinen zboží zajistit tak, aby nedocházelo k jeho dalšímu poškozování. 


Nedojde-li mezi prodávajícím a kupujícím k dohodě o jiném způsobu vyřízení reklamace (např. telefonicky), tak je reklamaci možno uplatňovat pouze písemně formou poštovních zásilek adresovaných na adresu místa podnikání prodávajícího, a to zároveň spolu se zasláním reklamovaného zboží. 


V reklamaci je nutno uvést datum dodání zboží, číslo objednávky, druh zboží, reklamované množství, popis vady a jak se projevuje a uvedení požadavku kupujícího (zda-li kupující preferuje odstranění vady, výměnu zboží, poskytnutí slevy nebo odstoupení od smlouvy). Při neuvedení všech požadovaných údajů se o dobu nežli budou doplněny, prodlužuje doba pro vyřízení reklamace. Pro reklamaci je možné využít vzorový formulář, který je dostupný zde:

Formulář pro uplatnění nároku z vady zboží (reklamace): 

Babyonline, s.r.o., 
Lacinova 1860/6, 
62100 Brno - Řečkovice,

Věc : Oznámení vady zboží 

Tímto uplatňuji nároky z vad zboží :…………………………………………………………………………………………. 

přičemž vada se projevuje takto: …………………………………………………………………………………………………………. 

Uplatňuji v souvislosti se shora uvedenou vadou tento svůj nárok: …………………………………………………………….

Datum objednání: ……………………. Datum obdržení: ………………… 

Jméno a příjmení spotřebitele: ……………………………………………………. 

Adresa spotřebitele: ……………………………………………………………………….


Zjevné vady a vady zjistitelné při prohlídce zboží je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, později k nim nebude přihlíženo. 


V případě, že reklamace bude prodávajícím zjištěna jako neoprávněná, bude zboží po úhradě nákladů na jeho zaslání (opět převodem na účet prodávajícího pod přiděleným variabilním symbolem) zasláno zpět kupujícímu. 


Za neoprávněné budou reklamace považovány zejména v případě, že došlo k poškození zboží, bylo užíváno nebo skladováno nevhodným způsobem, apod. 

Prodávající má na vyřízení reklamace lhůtu 30 dní od doručení reklamace. V případě zvlášť složitých (např. je nutná odborná konzultace, apod.) může být tato lhůta prodloužena až na dobu 60 dní, o čemž však musí být kupující vyrozuměn, a to v 30 denní lhůtě od původní reklamace.

O způsobu vyřízení reklamace bude kupující informován stejným způsobem, jakým byla reklamace uplatněna.


7. Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je při uzavření smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, zároveň spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí plnění. Kupující nemůže odstoupit v případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.


Pro vyloučení pochybností platí, že není možné odstoupit od uzavření smlouvy na registraci členství na portále, když registrací dochází ke splnění závazků prodávajícího, jakožto provozovatele portálu, o čemž je kupující informován již v době jeho registrace.


Formulář pro odstoupení je dostupný zde:

Formulář pro odstoupení od smlouvy: 

Babyonline, s.r.o., 
Lacinova 1860/6, 
62100 Brno - Řečkovice,

 

Věc : Oznámení o odstoupení od smlouvy 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží ………………………………………………………………………………….…………………. . 

Datum objednání: …………….………. . Datum obdržení: …….…….…..…..… 

Jméno a příjmení spotřebitele: ……………………………………..………………. 

Adresa spotřebitele: ……………………………………………………………….………
 Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. 


V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího vrátí prodávající kupujícímu po řádném vrácení zboží (osobním vrácení nebo zaslání zboží zpět prodávajícímu) zaplacenou kupní cenu sníženou o náklady na dodání zboží, od kterých budou odečteny nejnižší náklady na dodání zboží, které mohl kupující zvolit, a to do 14 dnů od odstoupení převodem na účet kupujícího. 


V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího není možné posílat zboží zpět na dobírku, ale vždy pouze postupem dle předchozí věty. 


8. Ochrana osobních dat

Nakládání s osobními údaji se řídí dle platných právních předpisů, tedy zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a dále zejména zákonem č.  110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů


Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající o něm shromažďuje a zpracovává osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu pro potřeby realizace a evidence kupní smlouvy. 


Kupující potvrzuje, že byl poučen o svých právech ve smyslu GDPR a dále zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě souhlasu s tímto šetřením. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Cookies soubory, respektive s tímto realizované souhlasy se nastavují v rámci vaší návštěvy našich webových stránek, a to spolu s  podrobným vysvětlením.


9. Další práva a povinnosti stran


Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 1 20 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Náklady na komunikaci na dálku prodávající kupujícímu neúčtuje, když kupující hradí náklady spočívající v zajištění si svého internetového připojení, přičemž v rámci komunikace s prodávajícím není účtována žádná zvýšená sazba. 


10. Kontaktní údaje

Odborný garant:
MUDr. Jana Martincová
E-mail: info@babyonline.cz
Telefon: +420 603 522 881
Vydavatelství Babyonline
IČ: 282 96 770


Kontakt:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267
Cena zboží není přizpůsobena konkrétní osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto není vyloučena však možnost individuálně sjednané případné slevy (např. z důvodu objednávaného množství, apod.).
V případě, že cena zboží je uváděna se slevou, pak vedle aktuální ceny je zobrazena cena před slevou, jako cena přeškrtnutá, kdy takováto cena je nejnižší cenou, za kterou dané zboží prodávající prodával v době 30 dní před poskytnutím slevy, a pokud je cena zvyšována postupně, tak 30 dní před poskytnutím slevy v původní výši.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc
 a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností
 a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
Prodávající se zavazuje, že u zboží s digitálními vlastnostmi zajistí jeho aktualizaci, a to po dobu trvání předmětné služby (přístupu k portálu), minimálně však po dobu 2 roků.

Naše další projekty: